Info inzenden stalen

Alle stalen en aanvraag voor analyses moeten voorzien zijn van een aanvraagformulier. Deze formulieren zijn te verkrijgen op de dienst anatomo-pathologie.

De aanvraagformulieren moeten correct worden ingevuld. Dit is een vereiste van de ISO15189 en het KB van 5 december 2011, Art.19.

  • Alle stalen moeten op een eenduidige wijze worden geïdentificeerd.
  • Gelieve erop toe te zien dat alle recipiënten intact en goed gesloten zijn om lekkage van het staal tijdens het transport te vermijden. Geschikte recipiënten en producten voor staalafname zijn te verkrijgen op de dienst anatomo-pathologie.
  • Bij het gebruik van een naald bij staalafname, gelieve de naald te verwijderen van het recipiënt. Dit om prikaccidenten te voorkomen.
  • Bij gekend besmettingsgevaar met een hoog risico infectieus agens (TBC, HIV, Hepatitis C virus, ….) dient dit duidelijk te worden vermeld op het potje en op het begeleidende aanvraagformulier teneinde de laboratoriummedewerkers niet aan onnodige gevaren bloot te stellen.